33
1278
1-PROPYLKLORID
3, II, (D/E)

Data for UN 1278, 1-PROPYLKLORID

UN-nummer 1278
Navn 1-PROPYLKLORID
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser B8
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L1,5BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20