1263
MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (flammepunkt under 23°C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)
3, III, (E)

Data for UN 1263, MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (flammepunkt under 23°C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Navn MALING (inklusive maling, lakk, emaljelakk, beis, skjelllakk, ferniss, polermidler, flytende sparkelmasse og flytende grunningslakk) eller MALINGRELATERT STOFF (inklusive malingtynner eller malingfjerner) (flammepunkt under 23°C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C over 110 kPa) (9dn20gb6z)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 3+9
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 163 367 650
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP1
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2