663
1259
NIKKELKARBONYL
6.1 (3), I, (C/D)

Data for UN 1259, NIKKELKARBONYL

UN-nummer 1259
Navn NIKKELKARBONYL
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TF1
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer 663
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P601
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank L15CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S9 S14