336
1230
METANOL
3 (6.1), II, (D/E)

Data for UN 1230, METANOL

UN-nummer 1230
Navn METANOL
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FT1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+6.1
Farenummer 336
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 279
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S19