336
1228
MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, GIFTIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
3 (6.1), II, (D/E)

Data for UN 1228, MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, GIFTIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S.

UN-nummer 1228
Navn MERKAPTANER, FLYTENDE, BRANNFARLIGE, GIFTIGE N.O.S. eller MERKAPTANBLANDING, FLYTENDE, BRANNFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FT1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+6.1
Farenummer 336
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 274
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP27
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU15
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S19