33
1224
KETONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa)
3, II, (D/E)

Data for UN 1224, KETONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa)

UN-nummer 1224
Navn KETONER, FLYTENDE, N.O.S. (damptrykk ved 50°C over 110 kPa)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 274 640C
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8 TP28
Tank kode for ADR tank L1,5BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20