1222
ISOPROPYLNITRAT
3, II, (E)

Data for UN 1222, ISOPROPYLNITRAT

UN-nummer 1222
Navn ISOPROPYLNITRAT
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe II
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser B7
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20