338
1221
ISOPROPYLAMIN
3 (8), I, (C/E)

Data for UN 1221, ISOPROPYLAMIN

UN-nummer 1221
Navn ISOPROPYLAMIN
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FC
Emballasjegruppe I
Faresedler 3+8
Farenummer 338
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP7 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TE21
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20