339
1218
ISOPREN, STABILISERT
3, I, (D/E)

Data for UN 1218, ISOPREN, STABILISERT

UN-nummer 1218
Navn ISOPREN, STABILISERT
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 339
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 386 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E3
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP7 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S20