338
1214
ISOBUTYLAMIN
3 (8), II, (D/E)

Data for UN 1214, ISOBUTYLAMIN

UN-nummer 1214
Navn ISOBUTYLAMIN
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FC
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+8
Farenummer 338
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 1 L
Unntatte mengder E2
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T7
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20