1210
TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (med flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)
3, III, (E)

Data for UN 1210, TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (med flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)

UN-nummer 1210
Navn TRYKKFARGE, brannfarlig eller TRYKKFARGERELATERT STOFF (inkludert trykkfargetynner eller reduksjonsmiddel), brannfarlig (med flammepunkt under 23 °C og viskøs(t) i henhold til 2.2.3.1.4) (damptrykk ved 50°C ikke over 110 kPa)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 163 367
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC02 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser PP1 BB4
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2