30
1202
DIESELOLJE i overenstemmelse med standard EN 590:2013 + A1:2017 eller GASSOLJE eller FYRINGSOLJE LETT med flammepunkt som spesifisert i EN 590:2013 + A1:2017
3, III, (D/E)

Data for UN 1202, DIESELOLJE i overenstemmelse med standard EN 590:2013 + A1:2017 eller GASSOLJE eller FYRINGSOLJE LETT med flammepunkt som spesifisert i EN 590:2013 + A1:2017

UN-nummer 1202
Navn DIESELOLJE i overenstemmelse med standard EN 590:2013 + A1:2017 eller GASSOLJE eller FYRINGSOLJE LETT med flammepunkt som spesifisert i EN 590:2013 + A1:2017
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser 640L 664
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC03 LP01 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1
Tank kode for ADR tank LGBF
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2