30
1192
ETYLLAKTAT
3, III, (D/E)

Data for UN 1192, ETYLLAKTAT

UN-nummer 1192
Navn ETYLLAKTAT
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 5 L
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P001 IBC03 LP01 R001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19 MP21
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T2
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1
Tank kode for ADR tank LGBF
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V12
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2