663
1182
ETYLKLORFORMIAT
6.1 (3 + 8), I, (C/D)

Data for UN 1182, ETYLKLORFORMIAT

UN-nummer 1182
Navn ETYLKLORFORMIAT
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TFC
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+3+8
Farenummer 663
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser 354
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P602
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP8 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T20
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L10CH
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU14 TU15 TE19 TE21
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S9 S14