X338
1162
DIMETYLDIKLORSILAN
3 (8), II, (D/E)

Data for UN 1162, DIMETYLDIKLORSILAN

UN-nummer 1162
Navn DIMETYLDIKLORSILAN
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering FC
Emballasjegruppe II
Faresedler 3+8
Farenummer X338
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P010
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP19 MP24
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T10
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2 TP7
Tank kode for ADR tank L4BH
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20