33
1139
OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) [_cmw21_]
3, I, (D/E)

Data for UN 1139, OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) [_cmw21_]

UN-nummer 1139
Navn OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING (industriell eller annen bruk, slik som understellsbehandling av biler, liner for fat eller tønner) [_cmw21_]
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 500 ml
Unntatte mengder E3
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP7 MP17
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP1 TP8 TP27
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20