33
1108
1-PENTEN (n-AMYLENE)
3, I, (D/E)

Data for UN 1108, 1-PENTEN (n-AMYLENE)

UN-nummer 1108
Navn 1-PENTEN (n-AMYLENE)
Kommentar
Klasse 3
Klassifisering F1
Emballasjegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (D/E)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E3
Emballeringsbestemmelser P001
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP7 MP17 MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T11
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere TP2
Tank kode for ADR tank L4BN
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV15
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20