263
1082
TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERT (KJØLEMEDIUMGASS R 1113)
2.3 (2.1), (B/D)

Data for UN 1082, TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERT (KJØLEMEDIUMGASS R 1113)

UN-nummer 1082
Navn TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERT (KJØLEMEDIUMGASS R 1113)
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2TF
Emballasjegruppe
Faresedler 2.3+2.1
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B/D)
Spesielle bestemmelser 386 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9 MP11
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T50 (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxBH(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36 CV13
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S14