20
1078
KJØLEMEDIUMGASS N.O.S., slik som blanding F1, F2, F3
2.2, (C/E)

Data for UN 1078, KJØLEMEDIUMGASS N.O.S., slik som blanding F1, F2, F3

UN-nummer 1078
Navn KJØLEMEDIUMGASS N.O.S., slik som blanding F1, F2, F3
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2A
Emballasjegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer 20
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (C/E)
Spesielle bestemmelser 274 582 662
Begrensede mengder 120 ml
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T50 (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxBN(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten