268
1076
FOSGEN
2.3 (8), (C/D)

Data for UN 1076, FOSGEN

UN-nummer 1076
Navn FOSGEN
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2TC
Emballasjegruppe
Faresedler 2.3+8
Farenummer 268
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser 640C
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank P22DH(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TU17 TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14