239
1060
METHYLACETYLEN OG PROPADIEN BLANDING, STABILISERT slik som blanding P1 eller blanding P2
2.1, (B/D)

Data for UN 1060, METHYLACETYLEN OG PROPADIEN BLANDING, STABILISERT slik som blanding P1 eller blanding P2

UN-nummer 1060
Navn METHYLACETYLEN OG PROPADIEN BLANDING, STABILISERT slik som blanding P1 eller blanding P2
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2F
Emballasjegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer 239
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (B/D)
Spesielle bestemmelser 386 581 662 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere T50 (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxBN(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S20