20
1056
KRYPTON, KOMPRIMERT
2.2, (E)

Data for UN 1056, KRYPTON, KOMPRIMERT

UN-nummer 1056
Navn KRYPTON, KOMPRIMERT
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 1A
Emballasjegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer 20
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 378 392 662 103
Begrensede mengder 120 ml
Unntatte mengder E1
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank CxBN(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten