263
1053
HYDROGENSULFID
2.3 (2.1), (B/D)

Data for UN 1053, HYDROGENSULFID

UN-nummer 1053
Navn HYDROGENSULFID
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2TF
Emballasjegruppe
Faresedler 2.3+2.1
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B/D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxDH(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9 TT10
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S14