1051
HYDROGENCYANID, STABILISERT med under 3 % vann
6.1 (3), I, (D)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 1051, HYDROGENCYANID, STABILISERT med under 3 % vann

UN-nummer 1051
Navn HYDROGENCYANID, STABILISERT med under 3 % vann
Kommentar
Klasse 6.1
Klassifisering TF1
Emballasjegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (D)
Spesielle bestemmelser 386 603 676
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V8
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV13 CV28
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S4 S9 S10 S14