268
1048
HYDROGENBROMID, VANNFRI
2.3 (8), (C/D)

Data for UN 1048, HYDROGENBROMID, VANNFRI

UN-nummer 1048
Navn HYDROGENBROMID, VANNFRI
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2TC
Emballasjegruppe
Faresedler 2.3+8
Farenummer 268
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C/D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxBH(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9 TT10
Kjøretøy for tanktransport AT
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S14