1044
BRANNSLUKKERE med komprimert eller flytende gass
2.2, (E)

Data for UN 1044, BRANNSLUKKERE med komprimert eller flytende gass

UN-nummer 1044
Navn BRANNSLUKKERE med komprimert eller flytende gass
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 6A
Emballasjegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 225 594
Begrensede mengder 120 ml
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P003
Spesielle emballeringsbestemmelser PP91
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten