23
1039
ETYLMETYLETER
2.1, (B/D)

Data for UN 1039, ETYLMETYLETER

UN-nummer 1039
Navn ETYLMETYLETER
Kommentar
Klasse 2
Klassifisering 2F
Emballasjegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer 23
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (B/D)
Spesielle bestemmelser 662
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P200
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP9
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere (M)
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank PxBN(M)
Spesielle bestemmelser for ADR tank TA4 TT9
Kjøretøy for tanktransport FL
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV9 CV10 CV36
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S2 S20