0495
DRIVSTOFF, FLYTENDE
1.3C, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0495, DRIVSTOFF, FLYTENDE

UN-nummer 0495
Navn DRIVSTOFF, FLYTENDE
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3C
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser 224 163
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P115
Spesielle emballeringsbestemmelser PP53 PP54 PP57 PP58
Bestemmelser om samemballering MP20
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1