0447
PATRONHYLSER, TOMME, UTEN TENNHETTE
1.3C, (C5000D)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0447, PATRONHYLSER, TOMME, UTEN TENNHETTE

UN-nummer 0447
Navn PATRONHYLSER, TOMME, UTEN TENNHETTE
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.3C
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (C5000D)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P136
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP22
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1