0367
BRANNRØR, TENNRØR
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0367, BRANNRØR, TENNRØR

UN-nummer 0367
Navn BRANNRØR, TENNRØR
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 347
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P141
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1