0358
EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.
1.2L, (B)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 0358, EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.

UN-nummer 0358
Navn EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.2L
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (B)
Spesielle bestemmelser 178 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P101
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP1 MP10
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1