0314
TENNERE
1.2G, (B1000C)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0314, TENNERE

UN-nummer 0314
Navn TENNERE
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.2G
Emballasjegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnel restriksjonskode (B1000C)
Spesielle bestemmelser
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P142
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP3
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1