0190
EKSPLOSIVPRØVER, annet enn initialeksplosiver
(E)
Unntak i avsnitt 1.1.3.6 gjelder ikke!

Data for UN 0190, EKSPLOSIVPRØVER, annet enn initialeksplosiver

UN-nummer 0190
Navn EKSPLOSIVPRØVER, annet enn initialeksplosiver
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering
Emballasjegruppe
Faresedler
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 16 274
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P101
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP2
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1