0103
LUNTE, TENN (stupin), rørformet, metalldekket
1.4G, (E)
Mengden refererer til nettovekten til det eksplosive stoffet i kg

Data for UN 0103, LUNTE, TENN (stupin), rørformet, metalldekket

UN-nummer 0103
Navn LUNTE, TENN (stupin), rørformet, metalldekket
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4G
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 640C
Begrensede mengder 0
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P140
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli V2
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1