0055
PATRONHYLSER, TOMME, MED TENNHETTE
1.4S, (E)
Ubegrenset mengde

Data for UN 0055, PATRONHYLSER, TOMME, MED TENNHETTE

UN-nummer 0055
Navn PATRONHYLSER, TOMME, MED TENNHETTE
Kommentar
Klasse 1
Klassifisering 1.4S
Emballasjegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 4
Tunnel restriksjonskode (E)
Spesielle bestemmelser 364
Begrensede mengder 5 kg
Unntatte mengder E0
Emballeringsbestemmelser P136
Spesielle emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om samemballering MP23 MP1
Bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Spesielle bestemmelser om multimodale tanker og bulkcontainere
Tank kode for ADR tank
Spesielle bestemmelser for ADR tank
Kjøretøy for tanktransport
Spesielle transportbestemmelser: Kolli
Spesielle transportbestemmelser: Bulk
Spesielle transportbestemmelser: Lasting, lossing og håndtering CV1 CV2 CV3
Spesielle transportbestemmelser: Gjennomføring av transporten S1