423
1409
METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.
4.3, II, (D/E)

Data for UN 1409, METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.

UN-nummer 1409
Navn METALHYDRIDER, DER REAGERER MED VAND, N.O.S.
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.3+6.2
Farenummer 423
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 274 508
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC04
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23 CV9
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse