423
1390
ALKALIMETALAMIDER
4.3, II, (D/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1390, ALKALIMETALAMIDER

UN-nummer 1390
Navn ALKALIMETALAMIDER
Comment
Klasse 4.3
Klassificering W2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.3
Farenummer 423
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 182 505
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC07
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse