423
1340
PHOSPHORPENTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor
4.3 (4.1), II, (D/E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1340, PHOSPHORPENTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor

UN-nummer 1340
Navn PHOSPHORPENTASULFID, frit for gult eller hvidt phosphor
Comment
Klasse 4.3
Klassificering WF2
Emballagegruppe II
Faresedler 4.3+4.1
Farenummer 423
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 602
Begrænsede mængder 500 g
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P410 IBC04
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V1
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV23
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse