40
1325
BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.
4.1, III, (E)

Data for UN 1325, BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.

UN-nummer 1325
Navn BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 5 kg
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P002 IBC08 LP02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B3
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAV
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk VC1 VC2
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse