40
1325
BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.
4.1, II, (E)

Data for UN 1325, BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.

UN-nummer 1325
Navn BRANDFARLIGT ORGANISK FAST STOF, N.O.S.
Comment
Klasse 4.1
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 4.1
Farenummer 40
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 1 kg
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P002 IBC08
Særlige emballeringsbestemmelser B4
Bestemmelser om sammenpakning MP10
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T3
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP33
Tankkode for ADR-tank SGAN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V11
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse