1197
EKSTRAKTER, FLYDENDE, til smag eller aroma (med flammepunkt lavere end 23 °C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50 °C på højst 110 kPa)
3, III, (E)

Data for UN 1197, EKSTRAKTER, FLYDENDE, til smag eller aroma (med flammepunkt lavere end 23 °C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50 °C på højst 110 kPa)

UN-nummer 1197
Navn EKSTRAKTER, FLYDENDE, til smag eller aroma (med flammepunkt lavere end 23 °C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50 °C på højst 110 kPa)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 601
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser BB4
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2