33
1169
AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)
3, II, (D/E)

Data for UN 1169, AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)

UN-nummer 1169
Navn AROMASTOFFER, FLYDENDE (damptryk ved 50°C, der overstiger 110 kPa)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 601 640C
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T4
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8
Tankkode for ADR-tank L1,5BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20