33
1159
DIISOPROPYLETHER
3, II, (D/E)

Data for UN 1159, DIISOPROPYLETHER

UN-nummer 1159
Navn DIISOPROPYLETHER
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3+6.1
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 660
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T4
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20