339
1144
2-BUTYN (CROTONYLEN)
3, I, (D/E)

Data for UN 1144, 2-BUTYN (CROTONYLEN)

UN-nummer 1144
Navn 2-BUTYN (CROTONYLEN)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 339
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E3
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T11
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20