223
1038
ETHYLEN, KØLET, FLYDENDE
2.1, (B/D)

Data for UN 1038, ETHYLEN, KØLET, FLYDENDE

UN-nummer 1038
Navn ETHYLEN, KØLET, FLYDENDE
Comment
Klasse 2
Klassificering 3F
Emballagegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer 223
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P203
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T75
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP5
Tankkode for ADR-tank RxBN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU18 TE26 TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V5
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV11 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S17