23
1030
1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 152a)
2.1, (B/D)

Data for UN 1030, 1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 152a)

UN-nummer 1030
Navn 1,1-DIFLUORETHAN (KØLEMIDDEL R 152a)
Comment
Klasse 2
Klassificering 2F
Emballagegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer 23
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser 662
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T50 (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20