20
1018
CHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 22)
2.2, (C/E)

Data for UN 1018, CHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 22)

UN-nummer 1018
Navn CHLORDIFLUORMETHAN (KØLEMIDDEL R 22)
Comment
Klasse 2
Klassificering 2A
Emballagegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer 20
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 662
Begrænsede mængder 120 ml
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T50 (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse