20
1066
KVÄVE, KOMPRIMERAD
2.2, (E)
Mängdens enhet beror på det farliga ämnets egenskaper:
  • Föremål: Bruttovikt i kg
  • Fasta ämnen, kondenserade gaser, kylda kondenserade gaser och lösta gaser: Nettovikten i kg
  • Vätskor: Det totala innehållet farligt gods i liter
  • Komprimerade gaser, adsorberade gaser och kemikalier under tryck: Kärlets volym i liter
Data för UN 1066, KVÄVE, KOMPRIMERAD
UN-nummer 1066
Namn KVÄVE, KOMPRIMERAD
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 1A
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.2
Farlighetsnummer 20
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 378 653 662
Begränsad mängd 120 ml
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank CxBN(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning