20
1066
NITROGEN, KOMPRIMERET
2.2, (E)
Enheden afhænger af stoffet:
  • Genstande: Bruttovægt i kg
  • Faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser: Nettovægt i kg
  • Væsker: Samlede mængde af farligt gods indeholdt heri i liter
  • Komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk: Beholderens vandkapacitet i liter
Data for UN 1066, NITROGEN, KOMPRIMERET
UN-nummer 1066
Navn NITROGEN, KOMPRIMERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 1A
Emballagegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer 20
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 378 653 662
Begrænsede mængder 120 ml
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank CxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT

Særlige bestemmelser for transport
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse